Instalacija i obuka

Instalacija i obuka (Tehnička podrška) korisnika kao i pružanje usluga tehničke podrške YUnet-a, odnosno PS.IT-a na licu mesta – kod krajnjeg korisnika nisu uključene u cenu softverskog paketa, već se ugovaraju po zahtevu i na poziv korisnika saglasno komercijalnim uslovima koje je utvrdio naš partner PS.IT.

Tehnička podrška

Podrška korisnicima u radu sa PS.IT softverskim rešenjima je važan segment ponude Privrednog savetnika – Informacione tehnologije i kompanije YUnet kao njihovog partnera. Pored osnovne podrške koju korisnik može dobiti putem telefona ili e-maila, postoji razvijen sistem za pružanje podrške i u slučajevima kada se problem sa kojim se korisnik softvera suočio ne može rešiti jednostavnom komunikacijom.

Usluge tehničke podrške pružaju lica koja su od strane YUnet-a i Privrednog savetnika – Informacione tehnologije sertifikovana za pružanje ove vrste usluga.  Usluge se realizuju na osnovu zahteva i u dogovoru sa korisnikom i mogu se realizovati u radno vreme (od 09.00 do 17.00 časova) ili van radnog vremena, na lokaciji korisnika ili udaljenim pristupom računaru korisnika u skladu sa definisanim cenovnikom.

Angažovanje lica iz tehničke podrške se evidentira na radnom nalogu koji potpisuju korisnik i odgovorno lice iz YUnet-a, odnosno PS.IT i koji predstavlja osnov za fakturisanje usluge.  Usluga tehničke podrške obuhvata niz poslova za koje je lice sertifikovano za pružanje tehničke podrške obučeno:  instalaciju i konfigurisanje softvera Privrednog savetnika – informacione tehnologije, instalaciju izmena i dopuna, osnovnu obuku korisnika za rad sa programom,  pomoć korisniku u radu, izradu prilagođene štampe pojedinih dokumenata i drugo.

Specifikacija cenovnika je data u tabeli.

  Opis usluge Cena
1. Pružanje tehničke podrške korisniku na lokaciji korisnika u toku radnog vremena – prvi započeti sat * 25€
2. Pružanje tehničke podrške korisniku na lokaciji korisnika u toku radnog vremena – svaki naredni započeti sat 20€
3. Pružanje tehničke podrške korisniku na lokaciji korisnika van radnog vremena ili po hitnom postupku  – svaki započeti sat 40€
4. Pružanje tehničke podrške udaljenim pristupom računaru korisnika – po započetom satu 15€
5. Pružanje tehničke podrške udaljenim pristupom računaru korisnika van radnog vremena ili po hitnom postupku – po započetom satu 30€

Korisnici koji se nalaze više od 20 kilometara od centra Beograda, snose troškove puta i boravka lica sertifikovanog za pružanje tehničke podrške na lokaciji kod korisnika, a prvi sat intervencije plaćaju po ceni narednog sata.

Troškovi puta dodatno se naplaćuju po ceni od 0,4 evra po kilometru.

Cena usluga je data u evrima bez uračunatog PDV-a. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan izdavanja računa.

© 2017 Yunet International. All rights reserved.